Όλα τα βήματα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων – Όροι και εξαιρέσεις

637

Πιθανότατα από σήμερα θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Ο ν. 4611/2019, στα άρθρα 98-109 του οποίου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη νέα ρύθμιση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Παρασκευή 17 Μαΐου, ενώ η απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης υπεγράφη την ίδια ημέρα από την υφυπουργό Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και την εφαρμοστική απόφαση (υπ’ αριθμόν Α1196/2019), η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο οφειλέτη μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα λειτουργήσει στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή το τελωνείο ή σε άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της πρέπει να διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση 

Στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων / Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Προαιρετικά στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 μπορούν να υπαχθούν, έπειτα από επιλογή του οφειλέτη, ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2018 οφειλές οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί σε «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 δόσεων, κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994, η οποία είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, αυτές δύνανται να υπαχθούν εκ νέου στις ανωτέρω ρυθμίσεις ή σε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις.

Εξαιρέσεις 

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις «100 δόσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 ή σε σύμβαση/ρύθμιση με τη φορολογική διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη νέα ρύθμιση, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου του νόμου 4611/2019, δηλαδή μετά την 6η Μαΐου 2019.

Τρόπος υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης 

Α. Φυσικά πρόσωπα:

Σε φορολογούμενους-φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό δηλωθέν, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα ακόλουθα «βήματα»:

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το «ετήσιο ποσό καταβολών» κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών κλιμακούμενων από 4% έως 25%. Οι συντελεστές αυτοί:

α) μειώνονται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και κλιμακώνονται από 3% έως 24% για κάθε οφειλέτη με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

β) μειώνονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες και κλιμακώνονται από 2% έως 23% για κάθε οφειλέτη με δύο εξαρτώμενα τέκνα,

γ) μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες και κλιμακώνονται από 1% έως 22% για κάθε οφειλέτη με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Αν οφειλέτες είναι και οι δύο γονείς των τέκνων, τότε οι παραπάνω μειώσεις συντελεστών ισχύουν για καθέναν από τους γονείς.

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής».

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

* Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18.

* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 540 ευρώ.

Β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Οι κανόνες υπολογισμού των δόσεων και οι όροι υπαγωγής για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα.

Αν οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πριν από την 1.1.2013 χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων.

Γ. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Για οφειλέτες που είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.

Σε περίπτωση επιλογής λιγότερων δόσεων από τις 24 ή τις 36 κατά περίπτωση προβλέπεται ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ειδικότερα, για οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους προσδιορίζεται ως εξής:

α) 100% για εφάπαξ καταβολή.

β) 80% για καταβολή σε 2 έως 6 μηνιαίες δόσεις.

γ) 60% για καταβολή σε 7 έως 12 μηνιαίες δόσεις.

δ) 40% για καταβολή σε 13 έως 18 μηνιαίες δόσεις.

ε) 20% για καταβολή σε 19 έως 22 μηνιαίες δόσεις.

Για οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 36 δόσεις η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους προσδιορίζεται ως εξής:

α) 100% για εφάπαξ καταβολή.

β) 85% για καταβολή σε 2 έως 6 μηνιαίες δόσεις.

γ) 70% για καταβολή σε 7 έως 12 μηνιαίες δόσεις.

δ) 60% για καταβολή σε 13 έως 18 μηνιαίες δόσεις.

ε) 40% για καταβολή σε 19 έως 24 μηνιαίες δόσεις.

στ) 20% για καταβολή σε 25 έως 30 μηνιαίες δόσεις.

Προϋποθέσεις υπαγωγής και λοιποί όροι

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, δεν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του, διαπράξει αδικήματα φοροδιαφυγής.

Εάν η απώλεια της ρύθμισης επέλθει εντός της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής, δηλαδή μέχρι 28 Ιουνίου, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης.

Ευεργετήματα της ρύθμισης 

* Η υπαγωγή του οφειλέτη και η συμμόρφωσή του στη ρύθμιση παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί για μη καταβολή οφειλής άνω των 100.000 ευρώ στο Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες τα αποδιδόμενα όμως ποσά απ’ αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης, μετά την εξόφληση της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Πηγή:naftemporiki.gr,ΑΠΕ-ΜΠΕ