Προσλήψεις 5.500 νέων πτυχιούχων στο Δημόσιο για ένα δωδεκάμηνο – Ποια είναι τα κριτήρια

785

Έως τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα μείνει ανοικτή η διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε 5.500 άνεργους νέους πτυχιούχους που θα προσληφθούν για 12 μήνες σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου.

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του οργανισμού, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών, εφόσον δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Το πρόγραμμα διαρκείας 12 μηνών έχει συνολικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ και τριπλό στόχο: α) την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων πτυχιούχων, β) τη θεσμική αναβάθμιση του Δημοσίου μέσω συγκεκριμένων projects που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό, γ) την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Οι μεικτές μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:

• Για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) έως τα 1.040 ευρώ.

• Για την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.) έως τα 990 ευρώ.

Για ωφελούμενους που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως.

Οι άνεργοι νέοι πτυχιούχοι θα απασχοληθούν σε δράσεις όπως η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΕΦΚΑ, η εκπόνηση μελετών αναβάθμισης και περιβαλλοντικής βελτίωσης των νοσοκομείων της χώρας, αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για νέους στις φυλακές.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον πίνακα κατάταξης ανέργων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου).

3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου).

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5. Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

6. Ιδιότητα του δικαιούχου κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).