Η Επιβράβευση όσων παρανομούν

1427
ÏõñÜ áõôïêéíÞôùí óôá äéüäéá Ó÷çìáôáñßïõ êáôÜ ôçí Ýîïäï ôùí Áèçíáßùí ãéá ôçí ãéïñôÞ ôïõ ÐÜó÷á, ÐÝìðôç 8 Áðñéëßïõ 2004. ÁÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Δίμηνη αναστολή βεβαίωσης ή είσπραξης όσων προστίμων έχουν επιβληθεί από την Εφορία για μη πληρωμή διοδίων πρόκειται να ζητήσει από τις αρμόδιες ΔΟΥ ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντωνούδης.

Το ΔΣ της Εγνατίας Οδού επικαλείται την πρόθεση του υπουργείου Υποδομών να καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση προστίμων που έχουν επιβληθεί για την μη καταβολή του αντιτίμου τελών διοδίων.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου υποδομών, που αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων 20 ημερών, θα προβλέπει πως η προσαύξηση στα πρόστιμα θα είναι σημαντικά χαμηλότερη.